اخبار

اخبار

اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

برای ارائه خدمات شایسته در تمامی زمینه ها، در راه ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهره مندی از امکانات و اعتبارات اختصاص داده شده – طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی – تشکیل شده است.

برخی از وظایف و اختیارات این اداره کل به شرح ذیل است:

  • - تهیه طرح های مناسب برای تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد  شاهد و ایثارگر دانشگاه؛
  • - ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر در اجرای مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود؛
  • - برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیت های علمی و فرهنگی از قبیل سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) و مسابقات در زمینه های علمی، هنری، فرهنگی، رزمی و ورزشی و قدردانی از ایثارگران ممتاز؛
  • - پیگیری اجرای طرح اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده ها؛
  • - ارائه خدمات کمک آموزشی در زمینه تکثیر و انتشار، تهیه فیلم های آموزشی و فراهم آوردن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر؛
  • - تهیه گزارش عملکرد سالانه و پیشنهاد اعتبارات و نیز فعالیت برای جذب امکانات؛
  • - تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از چهره های ماندگار عرصه علم و ایثار؛

 

 سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان  شاهد و ایثارگر 

رخدادهای ماه