اخبار

اخبار

آیین‌نامه تشکل‏ های اسلامی دانشگاهیان

آیین نامه حاضر با نظر به اصول عمومی و اختصاصی حاکم بر دانشگاه ها براساس مصوبه شورای‏عالی انقلاب فرهنگی و به منظور توسعه و تشویق فعالیتها و حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان در چهارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین گردیده است.

دریافت فایل : آیین‌نامه%20تشکل‏های%20اسلامی%20دانشگاهیان-20170916044758.pdf

رخدادهای ماه