اخبار

اخبار

دبیرخانه شوراها و کمیته های حوزه فرهنگی و اجتماعی

دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی دانشگاه، اولین دبیرخانه تجمیع شده در این معاونت است که با پیشنهاد دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در راستای اصلاح ساختار این حوزه شکل گرفته و شوراها و کمیته‌های زیر را در بر دارد.

 

دعوت‌نامه‌ها، صورت‌جلسات و اسناد مربوط به جلسات این شوراها و کمیته‌ها در این دبیرخانه ثبت و بایگانی می‌شود.

 

رخدادهای ماه