اخبار

اخبار

دبیرخانه شوراها و کمیته های حوزه فرهنگی و اجتماعی

دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی دانشگاه، اولین دبیرخانه تجمیع شده در این معاونت است که با پیشنهاد دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در راستای اصلاح ساختار این حوزه شکل گرفته و شوراها و کمیته‌های زیر را در بر دارد.

  • شورای فرهنگی دانشگاه
  • شورای عالی موزه‌های دانشگاه
  • شورای عالی ورزش
  • شورای عفاف و حجاب
  • شورای مدیران
  • شورای معاونان فرهنگی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه
  • کمیته ازدواج دانشجویی و...

دعوت‌نامه‌ها، صورت‌جلسات و اسناد مربوط به جلسات این شوراها و کمیته‌ها در این دبیرخانه ثبت و بایگانی می‌شود.

رخدادها