اخبار

اخبار

مراحل بررسی شکایات رسیده از تشکل اسلامی در هیئت نظارت دانشگاه تهران

از این طریق می توانید با مراحل ارائه شکایت های احتمالی به دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه تهران آشنا شوید و روند پیگیری را دنبال کنید.

دریافت فایل : مراحل_بررسی_شكايات_رسيده_از_تشكل-20170916030018.pdf

رخدادهای ماه