دبیرخانه شوراها و کمیته های حوزه فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۱۱

دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی دانشگاه، اولین دبیرخانه تجمیع شده در این معاونت است که با پیشنهاد دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در راستای اصلاح ساختار این حوزه شکل گرفته و شوراها و کمیته‌های زیر را در بر دارد.

  • - شورای فرهنگی دانشگاه
  • - شورای عالی موزه‌های دانشگاه
  • - شورای عالی ورزش دانشگاه
  • - شورای عفاف و حجاب دانشگاه
  • -شورای مدیران معاونت فرهنگی 
  • -شورای معاونان فرهنگی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه
  • - کمیته ازدواج دانشجویی دانشگاه
  • - و ...

 

دعوت‌نامه‌ها، صورت‌جلسات و اسناد مربوط به جلسات این شوراها و کمیته‌ها در این دبیرخانه ثبت و بایگانی می‌شود.