شورای فرهنگی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۲

شورایی متشکل از ریاست و معاونان دانشگاه و نمایندگان تشکل‌های دانشگاهی است که مسئولیت سیاستگذاری و هدایت فعالیت‌های  فرهنگی دانشگاه را به عنوان مرجع بالادستی به عهده دارد. اعضا حقوقی این شورا عبارتند از:

 • - رییس دانشگاه تهران
 • - معاون فرهنگی دانشگاه
 • - معاون دانشجویی دانشگاه
 • - معاون آموزشی دانشگاه
 • - رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • - مدیر اداره کل امور فرهنگی
 • - نماینده جهاد دانشگاهی
 • - نماینده دانشجویان دکترای دانشگاه
 • - نماینده تشکل بسیج دانشجویی
 • - نماینده تشکل انجمن اسلامی
 • - نماینده بسیج اساتید

 

جلسات این شورا به صورت هر ماه یک بار برگزار می‌شود و صور‌ت‌جلسات آن در دبیرخانه شوراها و کمیته های معاونت فرهنگی موجود است.